Jihomoravské stavební společenství

Stanovy společenství

1. Název a sídlo

Název: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji (dále jen SPS v JmK)

Sídlem je Brno, Lazaretní 13, 615 00.

2. Postavení sdružení

Krajská stavební společnost v Jihomoravském kraji je územním útvarem Svazu podle § 18 stanov Svazu podnikatelů ve stavebnictví (dále jen Svaz).

Členem SPS v JmK může být každý člen Svazu podnikatelů ve stavebnictví, působící v Jihomoravském kraji.

Při své činnosti se SPS v JmK řídí Stanovami Svazu a stanovami SPS v JmK, které schvaluje představenstvo Svazu.

V souladu se stanovami Svazu zajišťuje plnění zejména:

V souladu s Plánem činnosti odsouhlaseným představenstvem na daný rok plní zejména činnosti:

3.Orgány SPS v JmK

Členská schůze

Nejvyšším orgánem SPS v JmK je Členská schůze. Účastníkem Členské schůze může být každý člen SPS v JmK.

Pozvánka na Členskou schůzi musí obsahovat program jednání a musí být odeslána nejméně 2 týdny před termínem konání.

Členská schůze je svolávána jednou za 2 roky.

Členská schůze volí členy představenstva a Kontrolní komise. Volební období je 4 roky.

Představenstvo SPS v JmK má 23 členů s právem hlasování.

Členská schůze volí 21 členů představenstva a 3 členy Kontrolní komise.

Členská schůze schvaluje 1 člena představenstva delegovaného Jihomoravským krajem.

Členská schůze schvaluje 1 člena představenstva delegovaného Statutárním městem Brnem.

členská schůze dále:

Představenstvo

Členství v Představenstvu je nezastupitelné. Pokud se u člena Představenstva podstatně změní podmínky, za kterých byl zvolen, je povinen nabídnout rezignaci.

Představenstvo SPS v JmK svolává předseda podle potřeby, zpravidla 4krát ročně s uvedením programu jednání.

Na základě požadavku 30 % členů SPS v JmK je předseda povinen svolat mimořádné jednání do 30 dnů po vyzvání.

Představenstvo zpracovává pro běžný rok plán své činnosti.

Představenstvo zřizuje pracovní skupiny pro jednotlivé odborné oblasti jako jednorázové nebo trvalé aktivity.

Představenstvo odpovídá za svoji činnost Členské schůzi, které předkládá zprávu o činnosti a o hospodaření.

Za odstoupivší členy Představenstva může představenstvo kooptovat maximálně jednu třetinu členů Představenstva. Toto předloží na nejbližší Členské schůzi ke schválení.

Za činnost Představenstva odpovídá předseda.

Jednání představenstva

Jednání Představenstva se účastní i členové Kontrolní komise.

Jednání Představenstva se mohou účastnit další osoby podle rozhodnutí předsedy Představenstva.

Předseda a místopředsedové představenstva

Členové Představenstva volí ze svého středu předsedu Představenstva a dva místopředsedy Představenstva.

Předseda navenek zastupuje SPS v JmK samostatně vůči třetím osobám.

Předsedu Představenstva zastupuje v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený místopředseda.

Představenstvo v čele s předsedou SPS v JmK zpracovává program odborné činnosti, zprávu o činnosti a předkládá je ke schválení Členské schůzi.

Kontrolní komise

Kontrolní komise je volena na 4 roky.

Kontrolní komise je tříčlenná a volí ze svého středu předsedu.

Členem Kontrolní komise nemůže být člen Představenstva.

Kontrolní komise kontroluje činnost Představenstva a hospodaření.

Za odstoupivšího člena Kontrolní komise může Kontrolní komise kooptovat maximálně jednoho nového člena této komise. Toto předloží na nejbližší Členské schůzi ke schválení.

4. Hospodaření

SPS v JmK jako krajské pracoviště Svazu je podle § 20 stanov SPS v ČR součástí profesionálního aparátu Svazu.

Činnost pracoviště je zajištěna v rámci schváleného rozpočtu Svazu na běžnou činnost územních útvarů.

Pro zajištění dalších aktivit SPS v JmK v souladu s Plánem činnosti na daný rok je stanoven členský poplatek.

Roční členský poplatek do SPS v JmK činí u firem:

Za hospodaření odpovídá Představenstvo.

5. Práva a povinnosti členů

Každý člen SPS v JmK má právo:

Každý člen SPS v JmK má povinnost:

6. Spolupráce s ústředím Svazu

Jednání Členské schůze i jednání Představenstva SPS v JmK se může také účastnit prezident, generální ředitel, případně jiný člen ústředí Svazu, a to na pozvání předsedy SPS v JmK nebo na vlastní žádost.

SPS v JmK na Členské schůzi volí na 4 roky delegáty na Členskou schůzi Svazu.

SPS v JmK na Členské schůzi navrhuje kandidáty na členy Představenstva a Správní rady Svazu za Jihomoravský kraj.

7. Čestné členství v SPS JmK

Členská schůze může schválit „Čestné členství v SPS v JmK“ pro významné veřejné zadavatele, působící v JmK. „Čestné členství“ znamená právo účastnit se jednání všech orgánů SPS v JmK s možností vznášet náměty a návrhy k činnosti SPS v JmK, ale bez hlasovacího práva a povinnosti platit členské příspěvky.

8. Závěrečná ustanovení

Členská schůze SPS v JmK může navrhnout Představenstvu Svazu zrušení územního útvaru SPS v JmK. K tomuto rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina přítomných hlasů.V záležitostech, v těchto Stanovách nezmíněných, se činnost SPS v JmK řídí Stanovami Svazu.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK
Lazaretní 13
615 00   Brno
tel.: +420 545 120 246
e-mail: spsvjmk@seznam.cz

Stanovy byly schváleny Členskou schůzí dne 31. 5. 2017

 

© 2009, JmSS