17. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018.">
Jihomoravské stavební společenství
    
Stavba Jihomoravského kraje 2018

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 17. ročník soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2018.

Poslání soutěže

Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.

Současně si soutěž klade za cíl propagovat projekční, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Jihomoravském kraji, které realizují zajímavé stavby na území kraje.

Porota a kritéria hodnocení

Porotu, která má 11 členů tvoří odborníci z řad vyhlašovatelů soutěže, fakulty architektury a stavební fakulty VUT v Brně a další nezávislí odborníci. Tajemníkem poroty, který je současně porotcem, je manažer SPS v JmK. Předsedu a členy poroty jmenují na návrh představenstva SPS v JmK společně hejtman JmK a předseda představenstva SPS v JmK.

Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

Přihlašovatel v předané přihlášce a dokumentaci popíše stavbu dle výše uvedených kritérií.

Výsledky soutěže, ceny a ocenění:
Soutěž "Stavba Jihomoravského kraje 2018" je vyhlášena pro tyto kategorie novostaveb a rekonstrukcí:

Přihlášené stavby (kromě staveb mimo území JmK) porota navštíví a ohodnotí podle výše uvedených kriterií. V každé z kategorií může být udělena hlavní cena – titul „Stavba Jihomoravského kraje 2018“ a čestná uznání za druhé a třetí pořadí. Porota může rovněž rozhodnout, že neudělí žádnou z vyhlašovaných cen a ocenění, popř. se může rozhodnout pro udělení pouze některé z nich. Pokud bude do jedné kategorie přihlášeno 10 a více staveb, může porota udělit v této kategorii 2 hlavní ceny.

Porota udělí Cenu hejtmana JmK jedné z přihlášených staveb, která bude nejlépe splňovat kritéria trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví.
Porota má právo udělit Zvláštní cenu stavbě, která je jiným způsobem pozoruhodná, ale ve své kategorii nebyla oceněna nebo není s ostatními stavbami souměřitelná. Porota navrhne jednu z přihlášených staveb na udělení ceny časopisu Stavebnictví. V kategorii 7 (stavby realizované mimo území JmK) se uděluje pouze Čestné uznání bez určení pořadí jako projev propagace jihomoravského stavebnictví.

Vyhlášení a ocenění nejlepších
Udělený titul a ocenění je spojeno s právem užívat toto ohodnocení pro reklamní a referenční účely.
Vyhlášení výsledků soutěže spolu s následným rautem bude provedeno slavnostním způsobem
za účasti významných osob regionu, odborné poroty, zástupců vyhlašovatele, účastníků výstavby,
odborné veřejnosti, přizvaných hostů z řad politické, společenské a kulturní sféry a médií ve čtvrtek
25. dubna 2019 v Aule FaSt VUT, Brno, Veveří 331/95 v 15 hodin. K akci budou vydány pozvánky.
Výsledky soutěže budou zveřejněny v odborném a regionálním tisku. Při vyhlašování výsledků budou
jednotlivé stavby prezentovány. Grafické a aranžérské zpracování zajistí vyhlašovatel.

Přihlášení do soutěže

Přihlášku do soutěže může poslat kterýkoliv účastník výstavby (investor, dodavatel, projektant, majitel objektu), přičemž přihlašující musí doložit souhlas (písemné vyjádření) všech ostatních účastníků výstavby.
Do soutěže mohou být přihlášena díla ve vyhlášených kategoriích, uvedená do provozu v průběhu roku 2018.
Do soutěže mohou být přihlášena díla, zhotovená subjekty se sídlem v JmK nebo subjekty, jejichž realizující organizační jednotka má sídlo v JmK (alespoň dodavatel a projektant).
Soutěžní poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla do soutěže je stanoven ve výši 8 000,- Kč + DPH a musí být uhrazen ke dni uzávěrky soutěže na účet:
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v JmK
Bauerova 10, 603 00 Brno IČ: 537624
Č.ú.: 27-461280287/0100, vedený u Komerční banky, pob. Brno  VS=IČ přihlašovatele.
Soutěžní poplatek je nevratný. Termín uzávěrky přihlášek je 15. 2. 2019 ve 12 hodin. 

Přihláška může být podána e-mailem s tím, že potvrzením platnosti je výpis z účtu o zaplacení účastnického poplatku: e-mail: spsvjmk@seznam.cz

Obsah přihlášky

 1. 1. Řádně vyplněný formulář přihlášky, doklad o zaplacení soutěžního poplatku, rozhodnutí
  příslušného stavebního úřadu, kterým bylo povoleno užívání stavby prihlašované do souteže,
  a písemný souhlas, popř. vyjádření všech účastníků výstavby.
 2. 2. Charakteristika stavby (textová část)
  • a) Základní údaje stavby (název, místo, účastníci výstavby, funkce stavby, lhůty výstavby
   (od – do), investiční náklady, velikost v mj.)
  • b) Stručný popis stavby (použité technologie a materiály, přehled stavebních objektů
   a provozních souborů)
  • c) Ukazatel nákladů na měrnou jednotku hlavního objektu
  • d) Upozornění na zvláštní přednosti stavby
 3. 3. Popis stavby dle bodu a – e (kritéria hodnocení)
 4. 4. Jako nepovinný údaj mohou stavební firmy uvést jména odborníků a subdodavatelů, kteří se
  zasloužili o vysokou kvalitu stavby.
 5. 5. Výkresová dokumentace (dle charakteru stavby): situace, charakteristické půdorysy a řezy, vizualizace 3D (pokud byla zpracována).
 6. 6. Fotografická dokumentace min. 6 ks s hlavními pohledy na stavbu, event. interiéry pro elektronické zpracování propagačních materiálů.

Dokumenty uvedené v bodu 1 budou předloženy v papírové formě. Dokumentace splňující požadavky ostatních bodů (body 2 až 6) bude připojena k přihlášce na CD (2 kopie).

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 15. 2. 2019 ve 12 hodin, příslušnou dokumentaci je nutno doručit osobně na adresu: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji, Lazaretní 13, 615 00, Brno (areál firmy RTS, a.s.).

 

 • Informace k soutěži Stavba JmK 2018.

 • Přihláška do soutěže v MS Word.
» zpátky na přehled novinek

© 2009, JmSS